Ders İçerikleri

Psikolojiye Giriş I: Dersin temel amacı psikoloji'nin ne olduğu, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmak, daha sonraki yıllarda daha ayrıntılı olarak görecekleri konular üzerinde bir aşinalık oluşturmaktır. Bu amaçlarla, psikolojinin tarihsel gelişimi, araştırma yöntemleri, duyum ve algı, öğrenme, bellek, motivasyon, gelişim, kişilik kuramları psikopatoloji konularına yer verilecektir.

Felsefeye Giriş: ders kapsamında, bilimsel düşüncenin tarihsel gelişimi, bilim felsefesi, eleştirel düşünme kavramının gelişimi, eleştirel düşünmenin bilimsel düşünme biçimi ve uygulamalarındaki yeri yer almaktadır. Psikolojide felsefenin etkisi, yapısalcılık, işlevselcilik, çağrışımcılık vurgulanacaktır.

Temel Matematik: Bu dersin amacı, öğrencilere uygulayacağı istatistiksel teknikler için gerekli olan temel matematik konularını kavratmaktır.  Bu amaçla, gerçek sayılar, üssel ve köklü ifadeler, denklemler, eşitsizlikler, fonksiyonlar ve grafikleri, doğru, parabol, doğrusal denklem sistemleri, üslü ve logaritmik fonksiyonlar, matrisler, determinantlar aktarılacaktır.

Sosyolojiye Giriş I: Sosyolojinin anlamı, tarihi yanı sıra bireyin içinde bulunduğu toplumu tanıması ve  o toplumda onu etkileyen temel konular aktarılacaktır.  Bu amaçla, toplumsallaşma, toplumsal yapı, toplumsal hareketlilik, küreselleşme konularına yer verilecektir.

Genel İktisat: Ekonominin tanımı, ekonomi teorileri, ekonomi psikoloji ilişkisini kavramak dersin temel amacıdır.

İstatistiksel Teknikler I:Dersin temel amacı Psikoloji'de kullanılan istatistiksel analizler için temel kavramların tanıtılmasıdır.

Psikolojiye Giriş II: Psikolojiye Giriş I dersinin devamı niteliğinde  Psikolojinin ne olduğu, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmak, daha sonraki yıllarda daha ayrıntılı olarak görecekleri konular üzerinde bir aşinalık oluşturmak dersin temel amacıdır.

Genel Biyoloji: Bir canlı olarak insanın biyolojisini tanımak dersin temel amacıdır. Bu amaçla biyolojinin konularından, biyolojinin çeşitli kolları, yaşam nedir, biyolojide araştırma yöntemleri, dünyada biyolojinin gelişimi, Türkiye’de biyolojinin gelişimi, organizmalar, biyolojinin temeli, canlıların oluşumu ile ilgili görüşler, yaşamın kimyası, İnorganik maddeler, organik bileşikler, hücre yapısı ve fonksiyonu, hücre teorisi, hücre çeşitleri, hayvan hücresi, bitki hücresi ve yapısı, hücre organellerinin fonksiyonu, hücre zarının biyokimyası, hücre bölünmesi, hücrede yaşamsal olaylar, metabolik yollar, hücrede kimyasal reaksiyon çeşitleri, enerji ve çeşitliliği, enzimler, beslenme çeşitlerine yer verilecektir.

Sosyolojiye Giriş II: Bireyi etkileyen toplumsal olaylar hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla, göç ve kentleşme, yabancılaşma, suç ve şiddet, etnik konuları aktarılacaktır.

Sosyal Antropoloji: Antropolojinin gelişimi, diğer sosyal bilimlerle ilgisi, kültür kuramı ve kavramı, insanın biyolojik ve kültürel evrimi, ırk ve ırkçılık, üretim-tüketim ilişkileri toplumsal cinsiyet ve kültür inanç sistemleri ve kültür, farklılaşma, sınıflaşma ve gruplaşmalar, aile, evlilik ve akrabalık sistemleri, kültür, kişilik ve eğitim hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılacaktır.

İstatistiksel Teknikler II: Dersin temel amacı Psikolojide kullanılan bazı istatistiksel analiz tekniklerinin öğretilmesidir.

Psikoloji Tarihi: Bu dersin amacı öğrencilerin, psikoloji bilimi ve mesleğinin nasıl doğduğunu, nereden nereye geldiğini, bir bilim ve meslek olarak yaşadığı iniş çıkışları tarihsel gerçekler bağlamında görmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamaktır.

Gelişim Psikolojisi I: Dersin amacı öğrenciye yaşamın başlangıcından ergenliğe kadar olan başlıca gelişim süreçlerinin bilimsel olarak açıklanmasıdır. Bu amaçla, fiziksel, bilişsel, sosyal, ahlak ve kişilik kuramları aktarılacaktır.

Sosyal Psikoloji: Dersin amacı diğerinsanların etkileriyle biçimlenen insan davranışını, kişiler arası ilişkileri incelemek, günlük yaşama bunların yansımalarını yakalayıp kendini ve başkalarını daha iyi anlamaktır. Bu amaçla sosyal psikolojide temel yaklaşımlar; sosyal psikoloji araştırmaları, toplumsallık, sosyal etki ve uyma davranışı, sosyal algı, yükleme (atıf) kuramı, tutum ve tutum değişimi, sosyal çekicilik, saldırganlık, grup dinamiği ve gruplararası ilişkiler, sosyal psikolojinin sağlık, hukuk, eğitim ve politikadaki uygulamalarına yer verilecektir.

Kişilik Kuramları I: Bu dersin amacı öğrenciye kişilik üzerine bilimsel bilgi vermek, farklı kuramların yapısını, kişilik tanımlarını, kişilik ölçme ve değerlendirme ile tedavi yollarını karşılaştırmalarını sağlamaktır.

Fizyolojik Psikoloji: Dersin temel amacı insan fizyolojisi konusunun, hücre, kan, kas, dolaşım, solunum, boşaltım, sindirim, endokrin, sinir ve duyu sistemleri başlıkları altında incelenmesidir. Davranış ve insan biyolojisi arasındaki ilişki, ölçüm ve görüntüleme teknikleri, temel anatomi bilgisi, sistemler, sinir hücreleri ve çalışma ilkeleri, merkezi ve çevresel sinir sistemleri, beyin hasarları ve davranış ilişkisi, hormonlar ve davranışa olan etkileri, maddelerin sinir sistemi üzerindeki etkileri aktarılacaktır.

Araştırma Yöntemleri I: Dersin amacı öğrencinin psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmesini ve  bilimsel bir araştırma yapmak için deneyim kazanmasını sağlamaktır.

Gelişim Psikolojisi II: Dersin amacı öğrencilere  ergenlikten yaşamın sonuna kadar olan başlıca gelişim süreçlerinin bilimsel olarak açıklanmasıdır. Yetişkin psikolojisi kuramları, yetişkinlik döneminin aşamaları, yaşam evreleri ve krizler, kişilik, bireysel farklılıklar, fizyolojik değişim ve yaşlanma, yaşam evrelerinde psikolojik sağlık, evlilik, iş yaşamı, zaman değerlendirme konuları yer almaktadır.

Araştırma Yöntemleri II: Araştırma Yöntemleri I dersinin devamı niteliğinde  öğrencinin psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmesini ve  bilimsel bir araştırma yapmak için deneyim kazanmasını sağlamaktır.

Öğrenme Psikolojisi: Dersin temel amacı öğrenme kuramları ve kavramlarını vurgulamaktır.

Bilişsel Psikoloji: Dersin amacı, algı ve bellek işlevleri ayrıntılı olarak aktarmaktır. Algılama, Algını özellikleri, Algı hataları, bilgi işleme süreçleri, duyumsal kaydetme, tanıma; dikkat; kısa süreli bellek, otobiyografik bellek, bilişsel haritalar, unutma, kodlama, uzun süreli bellek, hatırlama, bilginin yapısı, belleğin geliştirilmesi, şemalar, metabiliş, dil, problem çözme ve yaratıcılık, kavram oluşumu ve mantık yürütme,biliş gelişimi konularına yer verilecektir.

Gözlem ve Görüşme Teknikleri: dersin temel amacı, klinik görüşme yürütebilecek becerilerle donatmaktır. Bu amaçla, klinik görüşmenin ve gözlemin temel ilkeleri, terapi yaklaşımlarına özgü klinik görüşme teknikleri, değerlendirmecinin sahip olması gereken temel beceriler, uygulama ve süpervizyon süreci yer alacaktır.

Psikopatoloji I: Davranış bozukluklarına giriş niteliğinde olan bu derste, öğrencilerin davranış bozukluklarının klinik psikoloji çerçevesinde incelenmesini yapabilmeleri için psikopatolojinin tanımı ve farklı psikoloji kuramlarına göre "normal dışı" kavramını formüle edebilmeleri amaçlanmıştır.

Psikolojik Testler I:  Bu dersin amacı, psikolojik testleri tanıtmak nasıl uygulanıp değerlendirilebileceğini öğretmektir. Objektif ve projektif testlerden kişilik testleri, zeka testlerine yer verilecektir.

Duygu Psikolojisi:  Budersin temel amacı, duygularla ilgili teorik açıklamalar ve duygu durum bozukluklarını gelişmesi hakkında bilgilendirmektir.

Klinik Psikolojide Seçme Konular: Dersin amacı daha önce görülmeyen konular seçilerek  olabildiğince gözden geçirilmemiş konuların bütün yönleriyle kavranmasına olanak sağlamaktır.

Adli Psikoloji: Bu dersin temel amacı, suç ve suç kuramları, profil analizi, tanık psikolojisi, adli karar alma, ergen ve çocuk suçlular, davranış problemleri ve suç hakkında bilgilendirerek bireyi adli süreçte değerlendirebilmektir.

Stres ve Çatışma Çözme Yöntemleri: Dersin temel amacı, stres ve çatışma durumlarına yaklaşımları öğretmektir. Bu amaçla, stres kavramının tanımlanması ve ölçülmesi, stres kuramları, stresin fizyolojisi, uyum, stresle başa çıkma, stresle olumsuz başa çıkma, çatışmanın doğası ve kaynaklar, stratejik karar, tartışmacı taktikler, çatışmanın tırmanması, çatışma çıkmazı, problem çözme ve aracılık konularına yer verilecektir.

Yaşlılık Psikolojisi: Bu derste yaşlılık döneminin fiziksel, duygusal, sosyal özellikleri, ölüm ve yaşlılık döneminde oluşabilecek ruhsal sorunları tanıtmak amaçlanmıştır.

Psikopatoloji II: Davranış bozukluklarına giriş niteliğinde olan bu derste, davranış bozukluklarının klinik psikoloji çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin davranış bozukluklarında temel tanıları koyabilmeleri ve koydukları tanının etiyolojisini değişik psikoloji kuramlarına göre formüle edebilmeleri amaçlanmaktadır.

Nöropsikolojik Testler: Psikometride bilinmesi gereken temel nöropsikolojikl kavramları kazandırmak ve bu konuda seçilmiş bazı nöropsikolojik ölçme araçlarını çeşitli yönleri ile tanıtmak, değerlendirip, yorumlayabilmek bu dersin genel amacıdır.

Aile Kuramları: Bu dersin temel amacı, ailenin özellikleri ve psikopatolojini gelişmesinde ailenin rolü ve aileyi değerlendiren kuramlara yer vermektir.

Psikolojide Çağdaş Akımlar: “Kişilik Kuramları ve Öğrenme Psikolojisi” dersi dışında aktarılmayan kuramları, kavramlarını ve bunların psikopatolojiye bakışını aktarmak amaçlanmaktadır.

Sağlık Psikolojisi: Bu dersin amacı, psikiyatri dışındaki hastalıklarda meydana gelen psikopatolojiler ve bunlara yönelik yaklaşımlar tanıtılacaktır. Bu amaçla, yükleme kuramı açısından sağlık davranışları hasta - tedavi ekibi ilişkisi, sosyal destek ve sağlık, durumsal krizler, psikoimmünoloji, kronik ağrı, yaşlılık, kanser hastası ve iletişim konularına yer verilecektir.

Çocuk Ruh Sağlığı: Çocuk ve ergenlerde görülen psikopatolojileri tanımak ve bunları ayırtedebilmek,  ve oyun terapisini tanıtmak bu dersin amacıdır.

Psikoterapi Teknikleri I: Bu dersin amacı bireysel psikoterapisi yöntemleri ve teknikleri hakkında bilgilendirmek, nasıl uygulandığını bireysel hasta görme sürecini göstermek bu dersin amacıdır.

Rapor Yazma Teknikleri: “Psikolojik Testler”, “Nöropsikolojik Testler”, “Gözlem ve Görüşme Teknikleri” derslerinden edindikleri bilgilere göre testler uygulamak ve bunların nasıl rapor edileceğini öğrenmek amaçlanmıştır. Süpervizyonla dersin temel amacı kuvvetlendirilecektir.

Süpervizyonlu Yetişkin Kliniği Pratiği: Yetişkin psikiyatrisi kliniğine giderek hastaları, ekip ilişkisini tedavileri ve psikolojik değerlendirmeleri tanımak ve deneyim kazanmak amaçlanmıştır.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi: Dersin amacı öğrencilere endüstri psikolojisini tanıtmak ve onların, endüstri psikolojisi alanında çalışan psikologların görevleri, sorumlulukları ve kullandıkları yöntemler hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Bu amaçla endüstri, örgüt psikolojisinin tarihçesi, motivasyon kuramlarının katkısı, stres ve tükenmişlik, örgütlerde güç kullanımı, etkin kaynak alışverişi, işletme kültürü, örgütsel değişim ve gelişme, personel seçimi hakkında bilgi aktarılacaktır.

Psikanalitik Uygulamalara Giriş: Psikanalitik kuramın temel kavramlarını ve yöntemlerini ayrıntılı tanımak, psikopatolojiye psikanalitik açıdan bakabilmeyi aktarmak amaçlanmaktadır.

Psikofarmakoloji: Tedavide ekip ilişkisini kavratmak, psikiyatrik hastalıklarda uygulanan ilaç tedavisi- beyin etkileşimi, ilaç kullanımı ile ortaya çıkabilecek yan etkileri psikolojik değerlendirme ve tedavi sürecinde kullanmak amaçlanmıştır.

Ergen Psikopatolojisine Giriş: Ergenlik döneminde ortay çıkabilecek psikopatolojileri tanımak, aile-ergen, okul üçlüsünü bir bütün halinde değerlendirmek, sınav kaygısı, problem çözme teknikleri hakkında bilgilendirmek amaçlanmıştır.

Bağımlılık Psikolojisi: Bağımlılık ve bağımlılık türleri hakkında bilgi vermek, psikolog olarak bağımlıları değerlendirebilmek amaçlanmıştır.

Psikoterapi Teknikleri II: Bu dersin amacı grup psikoterapisi yöntemleri ve teknikleri hakkında bilgilendirmek, nasıl uygulandığını bireysel hasta görme sürecini göstermek bu dersin amacıdır.

Kriz ve Krize Müdahale Teknikleri: Bu dersin amacı öğrenciye çeşitli kriz durumları hakkında bilgi vermek ve krize müdahale tekniklerini öğretmektir.

Süpervizyonlu Çocuk Kliniği Pratiği: Çocuk psikiyatrisi kliniğine giderek hastaları, ekip ilişkisini tedavileri ve psikolojik değerlendirmeleri tanımak ve deneyimlemek amaçlanmıştır.

Bilişsel Psikolojide Proje Çalışması: Bu dersin amacı, bilişsel psikoloji alanında bir proje planlayıp, başlatmak, süreci değerlendirmek, sonlandırmak ve raporlaştırmayı öğretmektir.

Klinik Psikolojide Proje Çalışması: Bu dersin amacı, klinikte bir alanında bir proje planlayıp, başlatmak, süreci değerlendirmek, sonlandırmak ve raporlaştırmayı öğretmektir.

Aile Tedavisi: Bu derste aile danışmanlığı ve tedavisi hakkında bilgi vererek, aile tedavisi süreci hakkında bilgilendirmek ve gözlemlemek amaçlanmıştır.

Psikolojide Meslek Etiği: Psikoloji bölümü öğrencilerini, psikolog ünvanı almadan önce, mesleki etik ilkeler konusunda bilgilendirmek, psikolojinin çeşitli alt alanlarında karşılaşılabilecek etik ilke ihlalleri konusunda bilgi kazandırmak, psikoloji bölümü öğrencilerini, Türkiye'de psikoloji alanında uyulması gereken etik ilkeler konusunda bilgilendirmek dersin temel amaçları arasındadır.

Çocuk Psikoterapileri: Bu derste, çocuklara uygulanan psikoterapilerin ve oyun terapisinin uygulanışı hakkında deneyim kazandırmak amaçlanmıştır.

 

Sayfa Kategorileri